صفحه اصلی > معرفی شرکت > تاریخچه 


آشنائی با تاریخچه شرکت ملی گاز ایران
آشنائی با تاریخچه شرکت ملی گاز ایران
آشنائی با تاریخچه شرکت ملی گاز ایران
 ١٣:٤٥ - 1398/09/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
تاریخچه پالایشگاه گاز بیدبلند
تاریخچه پالایشگاه گاز بیدبلند
شرکت پالایش گاز بیدبلند تاریخچه پالایشگاه گاز بیدبلند به عنوان اولین پالایشگاه گاز در خاورمیانه پالایشگاه گاز بیدبلند به عنوان اولین پالایشگاه گاز خاورمیانه در 18کیلومتری شمال آغاجاری ،32کیلومتری غرب بهبهان و35کیلومتری شرق میانکوه در استان خوزستان واقع شده است طراحی پالایشگاه از ابتدا به منظور تصفیه گازهای ترش همراه منطقه آغاجاری وصدور به خارج از کشور صورت گرفته وساختمان اولیه شامل 5واحد تصفیه گاز با ظرفیت mmscfd240برای هر واحدوقابل توسعه تا9واحد در سال1347آغاز ودر آذر 1350مورد بهره برداری قرارگرفت. طراحی پالایشگاه توسط شرکت pritchardوساختمان آن بوسیله شرکت costain&pressوبا نظارت IMEGایران صورت گرفت . با پیدایش حوزه های نفتی مارون واهواز وارسال گازهای شیرین این مناطق جهت انتقال به خط سراسری از طریق ایستگاه تقویت فشار گاز بیدبلند (شهید کاوه پیشه)،حجم صادرات افزایش یافته ونصب واحدهای بعدی منتفی گردید. مشخصات وخوراک پالایشگاه؛ 1.گازهای همراه حوزه آغاجاری از طریق کارخانه های گاز مایع 200و300با حداکثر گازهای اسیدی (H2S 2500PPM,CO2 2.6mol%)پس از تقویت فشار در تاسیسات شهید مکوندی فر ویوسفی از طریق یک خط لوله 40اینچ وارد پالایشگاه می گردد. 2.گازهای ترش حوزه آغاز از طریق کارخانه گاز مایع 1600ویک خط لوله 30اینچ با حداکثر گازهای اسیدی(CO22mol%...H2S 100 PPM)به پالایشگاه تحویل می گردد. 3.گازهای ترش حوزه پارس جنوبی با حداکثر گازهای اسیدی( (H2S 4500 PPM,CO22.6mol% ازطریق خط پنجم سراسری وتاسیسات تقلیل فشار ایجاد شده در منطقه تلخاب واقع در 14کیلومتری پالایشگاه به خط 40اینچ ترش آغاجاری تزریق واز این طریق به پالایشگاه تحویل می گردد. مخلوط گازهای سه حوزه فوق بعنوان خوراک واحدهای پالایش که از دوبخش شیرین سازی ونم زدائی تشکیل می شود ومورد استفاده قرار می گیرد. در بخش شیرین سازی از فرآیند جذب در برج تماس توسط محلول دی اتانول آمین 30-25درصدوزنی ومتیل دی لتلنول آمین 40-30درصدوزنی استفاده می گردد. دربخش دوم فرآیندتنظیم نقطه شبنم آبی وهیدروکربوری بااستفاده ازفرآیند جذب سطحی در برج های مخصوص وبا بکارگیری موادجاذب سیلیکاژل نوع HوWSانجام می گردد. گازخشک وشیرین خروجی در این مرحله با استانداردهای مورد تائیدشرکت ملی گاز از طریق تاسیسات تقویت فشار شهید کاوه پیشه به خط اول سراسری تحویل می گردد. واحد گوگرد سازی در بدو راه اندازی پالایشگاه درازسرویس خارج ودر زمان جنگ تحمیلی در اثر بمباران واصابت مستقیم موشک غیرقابل استفاده گردید.اما با توجه به دریافت خوراک از حوزه پارس جنونی با مقدارH2Sبالا،ایجاد یک واحد جدید استحصال گوگرد در دستور کارقرار دارد. تاسیسات آسیب دیده؛در سال 1367درسه مرحله به همت متخصصین وکارکنان شرکت پالایش گازبیدبلند مورد بازسازی ونوسازی قرارگرفتندکه ازآن جمله میتوان به واحدهای 200و300و400ودیگ های بخارشماره 3،4و5اشاره کرد.ضمنا درسال1375واحد پالایش گاز500نیز به همت کارکنان دلسوزوپرتلاش بازسازی ودر24آذرهمان سال مورد بهره برداری ودر سرویس قرار گرفت. واحد پالایش گاز100ودیگهای بخارشماره 1و2به علت وسعت خسارت وتخریب برچیده واز مدار خارج گردیدند.هم اکنون توان تصفیه گاز پالایشگاه حدودmmscfd960است که حداکثربرای هرواحدmmscfd240 خواهد بود. دیگهای بخار؛تعداد دیگهای بخار پالایشگاه با احتساب در سرویس قرار گرفتن دیگ بخار جدید(شماره 6)4واحد می باشد.ظرفیت طراحی برای هر دیگ بخارton/hr84می باشدکه با فشار kg/cm2ودمای ماکزیمم 332درجه سانتیگراد ،بخارHPوLPمورد نیازواحدهای تصفیه گاز وآب وبرق وبخاررا تامین می کند. آب مقطرمورد نیاز پالایشگاه توسط یک دستگاه آب مقطر سازی به ظرفیت 24متر مکعب در ساعت وبه روش EVaporationتولیدمی گردد.آب نرم مورد نیاز این سیستم پس از عبور از فیلترفشاری ودستگاه تعویض یونی کاتیونی با حداکثر سختی ppm15تامین می گردد. مشعل های بلند؛5مشعل به ارتفاع 90متر وهرکدام به ظرفیت mmscfd240که وظیفه سوزاندن گازهای فلرشونده پالایشگاه وکارخانه گاز مایع 1600شرکت ملی نفت را برعهده دارند. استقرارسیستم مدیریت یکپارچه (IMS) این شرکت ضمن توجه به توسعه کیفی محصولات ،نسبت به حفظ محیط زیست ،ایمن سازی محیط کار ورعایت موازین بهداشت حرفه ای ،معتقد ومتعهد بوده وبا عنایت پروردگار مهربان وتلاش تمامی کارکنان وکارشناسان خود به منظوربهبهود مستمر شرایط عملیاتی وکاهش هزینه ها واصلاح ساختارهای عملیاتی ،نسبت به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ((ISO TS 29001:2007 ,ISO 9001;2008،مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای (OHSAS 18001;2007)،مدیریت زیست محیطی (ISO 14001;2004)،مدیریت ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست (HSE-MS) وسیستم مدیریت انرژی (ISO 5001;2011) اقدام نموده وموفق به دریافت گواهینامه های معتبر از شرکت TUV-NORDگردیده است. شرکت پالایش گاز بید بلند از سال 88بصورت نظام مند قدم در مسیر تعالی نهاد ودر این میان با اجرای آموزشهای متعدد موفق شد در سال 88 گواهی تعهد به تعالی را از جایزه ملی بهره وری تعالی سازمانی کسب نماید. در این راستا پنج کمیته تعالی سازمانی مشغول به فعالیتند وهمچنین پروژه های بهبود نظیر ارزیابی سبک رهبری،مدیریت فرآیندها،استاندارد HSE-MS،استانداردISO/TS29001،استانداردISO5001،نظرسنجی از جامعه،نگهداری وتعمیرات مکانیزهCMMS،برنامه ریزی استراتژیک ومدیریت دانش نیز به اجرا در آمده است این سازمان در سال 89نیز موفق شد گواهینامه تعهد به تعالی را در مدل EFQM2010کسب نماید.
 ٠٩:٠٩ - 1398/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
تصاویر منتخب